Пускане в експлоатация

Поставете превключвателя за посоката на въртене (7) в средно положение, за да предотвратите включване по невнимание. Поставете заредената акумулаторна батерия (6) в ръкохватката, докато усетите отчетливо прещракване и акумулаторната батерия бъде захваната здраво в ръкохватката.

С помощта на превключвателя (7) можете да сменяте посоката на въртене на електро‌инструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (8).

Въртене надясно: За завиване на винтове и затягане на гайки натиснете превключвателя за посоката на въртене (7) до упор наляво.

Въртене наляво: За развиване на винтове и гайки натиснете превключвателя за посоката на въртене (7) надясно до упор.

  • Задействайте превключвателя за избор на ход (3) само когато електроинструментът е в покой.

С превключвателя (3) можете предварително да изберете два диапазона на скоростта на въртене.

I предавка:

Ниска скорост на въртене; за завиване или за работа със свредла с големи диаметри.

II предавка:

Висока скорост на въртене; за пробиване със свредла с малък диаметър.

Ако превключвателят (3) не може да попадне докрай в желаната позиция, завъртете леко вала на електроинструмента на ръка.

За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (8).

Лампата (9) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (8) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (8).

Можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене на електроинструмента по време на работа в зависимост от силата на натиска върху пусковия прекъсвач (8).

По-лек натиск върху пусковия прекъсвач (8) води до по-ниска скорост на въртене. С увеличаване на натиска нараства и скоростта на въртене.

При ползване съобразно предназначението и инструкциите в това ръководство електроинструментът не може да бъде претоварен. При твърде голямо натоварване или при надхвърляне на допустимата температура на акумулаторната батерия електронното управление изключва електроинструмента, докато температурата на батерията попадне отново в оптималния температурен диапазон за работа.