Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 62841-2-2.

Равнището А на генерирания шум от електроинструмента обикновено е: равнище на звуковото налягане 92 dB(A); мощност на звука 103 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 62841-2-2:

Завиване на винтове и гайки с максимално допустим размер: ah = 9,5 m/s2, K = 1,5 m/s2

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определена и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибрации и шум.

Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са представителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават. Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значително да намали емисиите на вибрации и шум през периода на ползване на електроинструмента.

Предписвайте допълнителни мерки за пред‌паз‌ване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинстру‌мен‌та и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.