Splošna varnostna navodila za električna orodja

OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju. Če spodaj navedenih napotkov ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težke poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem električno orodje, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z elek‌trič‌nim pogonom (z električnim kablom) in na akumu‌latorska električna orodja (brez električnega kabla).

 • Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna mesta povečajo možnost nezgod.
 • Električnega orodja ne uporabljajte v okolju, v katerem lahko pride do eksplozij (prisotnost vnetljivih tekočin, plinov ali prahu). Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.
 • Ko uporabljate električno orodje, poskrbite, da v bližini ni otrok ali drugih oseb. Odvračanje pozornosti lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem.

 • Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vti‌ča na kakršen koli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne upo‌rabljajte adapterskih vtičev. Ne‌spre‌men‌jeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemlje‌ni‌mi površinami, kot so na primer cevi, grelci, hladilniki in pašniki. Tveganje električnega udara je večje, če je vaše telo ozemljeno.
 • Prosimo, da napravo zavarujete pred dež‌jem ali vlago. Vdor vode v električno orod‌je povečuje tveganje za električni udar.
 • Kabel uporabljajte pravilno. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
 • Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske po‌dalj‌ške, ki so primerni za delo na pro‌stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje za električni udar.
 • Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

 • Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razu‌mom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi elek‌trič‌nega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči. Z uporabo zaščitne opreme, kot so protiprašna maska, varnostni čevlji, ki ne drsijo, čelada ali zaščita za sluh, v ustreznih okoliščinah zmanjšate nevarnost poškodb.
 • Preprečite nenameren vklop orodja. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, da je električno orodje izklop‌ljeno. Če električno orodje nosite in imate pri tem prst na stikalu ali pa orodje napajate, ko je stikalo v položaju za vklop, lahko pride do nesreče.
 • Odstranite vse ključe in izvijače za prilagajanje orodja, preden orodje vključite. Ključ ali izvijač, ki ga ne odstranite z vrtečega se dela električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
 • Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves čas trdno stojite in vzdržujte ravnovesje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
 • Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.
 • Če imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah ali zbiralnih posod, se prepričajte, da so te ustrezno priključene. Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
 • Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto uporabo, ne bo razlog za to, da postanete lahkomiselni in ignorirate varnostna načela. V delčku sekunde lahko nepozorno dejanje pripelje do hude poškodbe.

 • Električnega orodja ne preobremenjujte. Za delo uporabite ustrezno električno orodje. Pravo električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje, in sicer s hitrostjo, za katero je bilo oblikovano.
 • Električnega orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti. Vsako električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, če je le mogoče, in odstranite ter shranite pribor, še preden se lotite popravila orodja. Ti preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo tveganje za nenamerni zagon aparata.
 • Ko električnih orodij ne uporabljajte, jih shranite izven dosega otrok. Ose‌bam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, orodja ne dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Vzdržujte električna orodja in pribor. Prepričajte se, da so premikajoči se deli pravilno poravnani in da se ne zatikajo ter da deli niso polomljeni. Prav tako preverite, ali je na orodju še kaj drugega, kar bi lahko vplivalo na njegovo delovanje. Če je električno orodje poškodovano, mora biti pred uporabo popravljeno. Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
 • Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
 • Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Ročaji in površine za prijemanje naj bodo suhe, čiste in brez olja ali maščobe. Gladki ročaji in površine za prijemanje ne omogočajo varne uporabe in nadzora orodja v nepričakovanih situacijah.

 • Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga boste uporabljali za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.
 • V električnih orodjih uporabljajte le aku‌mulatorske baterije, ki so zanje predvi‌dene. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
 • Akumulatorska baterija, ki je ne upo‌rabljate, ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti, kot so pisarniške sponke, kovanci, ključi, žeblji, vijaki in drugi‌ manjši kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med akumulatorskimi kontakti ima lahko za posledico opekline ali požar.
 • V primeru napačne uporabe lahko iz aku‌mulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če tekočina vseeno po naključju pride v stik s kožo, jo sperite z vodo. Če pride tekočina v oči, poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča aku‌mulatorska tekočina lahko povzroči draženje ali opekline.
 • Ne uporabljajte poškodovanih ali prilagojenih akumulatorskih baterij oz. orodij. Poškodovane ali prilagojene akumulatorske baterije se lahko nepredvidljivo obnašajo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali tveganje za poškodbe.
 • Akumulatorske baterije ali orodja ne izpostavljajte ognju ali previsoki temperaturi. Izpostavljenost ognju ali vročini nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
 • Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorske baterije ali orodja pri temperaturi, ki je izven območja, navedenega v navodilih. Če orodje polnite na nepravilen način ali pri temperaturah, ki so izven določenega območja, lahko pride do poškodb akumulatorske baterije, kar poveča tveganje za požar.

 • Vaše električno orodje naj popravlja samo usposobljeno strokovno osebje, ki naj pri tem uporabi zgolj originalne rezervne dele. S tem boste zagotovili, da bo orodje varno za uporabo.
 • Nikdar ne popravljajte poškodovanih akumulatorskih baterij. Akumulatorske baterije naj popravlja le proizvajalec ali pooblaščeni serviser.