Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde beräknat enligt EN 62841-2-2.

Den A-klassade bullernivån hos elverktyget brukar ligga på: ljudtrycksnivå 92 dB(A); ljudeffektsnivå 103 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB.

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt EN 62841-2-2:

Åtdragning av skruvar och muttrar av maximalt tillåten storlek: ah = 9,5 m/s2, K = 1,5 m/s2

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.

För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.