การกำจัดขยะ

เครื่องมือไฟฟ้า ‌แบตเตอรี่แพ็ค‌ อุปกรณ์‌ประกอบ และ‌หีบห่อ ต้อง‌นำไป‌แยก‌ประเภท‌วัสดุ‌เพื่อ‌นำ‌กลับ‌มา‌ใช้ใหม่‌โดย‌ไม่‌ทำลาย‌สภาพ‌แวดล้อม

อย่า‌ทิ้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌และ‌แบตเตอรี่แพ็ค/‌แบตเตอรี่‌ที่‌นำ‌กลับมา‌ชาร์จ‌ใหม่‌ได้ ลงใน‌ขยะบ้าน!

แบตเตอรี่แพ็ค/‌แบตเตอรี่:

ลิเธียม ไอออน:

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในบทการขนส่ง ดู การขนส่ง