คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับไขควง

ปกป้อง‌แบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัด‌วงจร