Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları

UYARI

Bu elektrikli el aletiyle birlikte gelen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resim ve açıklamaları okuyun. Aşağıda bulunan talimatlara uyulmaması halinde elekt‌rik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yara‌lan‌ma‌lara neden olabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kul‌lan‌mak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "elekt‌rikli el aleti" terimi, akım şebekesine bağlı (‌elektrikli) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akülü) kap‌sa‌maktadır.

 • Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydın‌latın. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
 • Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuş‌ma‌sına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 • Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve etraftaki kişileri uzakta tutun. Dikkatiniz dağı‌la‌cak olursa aletin kontrolünü kaybe‌de‌bilirsiniz.

 • Elektrikli el aletinin fişi prize uy‌ma‌lıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Korumalı (topraklanmış) elektrikli el alet‌leri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın. Değiş‌tirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 • Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buz‌dolapları gibi topraklanmış yüzey‌lerle vücudunuzun temas etmesinden ka‌çı‌nın. Vücudunuz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarp‌ma tehlikesi ortaya çıkar.
 • Elektrikli el aletlerini yağmur altında veya nemli ortam‌larda bırakmayın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır.
 • Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini kablosundan tutarak ta‌şımayın, kabloyu kullanarak çekmeyin veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın. Kabloyu ateş, yanıcı ve/veya keskin ve hareket eden maddelerden uzak tutun. Hasarlı veya dolaş‌mış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.
 • Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışır‌ken mutlaka açık havada kulla‌nılmaya uygun uzatma kablosu kullanın. Açık ha‌vada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 • Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalış‌tırılması şartsa mutlaka kaçak akım koruma rölesi kullanın. Kaçak akım koruma rölesi şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehlikesini azaltır.

 • Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tem‌po ve yöntemle yürütün. Yorgunsanız, kullandığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kul‌lan‌mayın. Elektrikli el aletini kullanırken bir anki dik‌kat‌sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
 • Daima kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu gözlük kullanın. Elektrikli el ale‌tinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz mas‌kesi, kaymayan iş ayakkabıları, koru‌yucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu do‌nanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
 • Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve elektrikli el aleti açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
 • Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın. Elektrikli el aletinin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralan‌malara neden olabilir.
 • Çalışırken vücudunuz anormal durumda ol‌masın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu sa‌yede elektrikli el aletini beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
 • Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı ve giy‌sileriniz aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
 • Toz emme donanımı veya toz tutma terti‌batı kullanırken, bunların bağlı oldu‌ğun‌dan ve doğru kullanıldığından emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan kay‌na‌la‌na‌bilecek tehlikeleri azaltır.
 • Aletleri sık kullanmanız sebebiyle onlara alışmış olmanız, güvenlik prensiplerine uymanızı önlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

 • Elektrikli el aletini aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen ça‌lış‌ma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
 • Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul‌lan‌mayın. Açılıp kapanamayan bir elekt‌rikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
 • Elektrikli el aletinde bir ayarlama işlemine başlamadan, her‌hangi bir aksesuarı değiştirirken veya elektrikli el aletini eliniz‌den bırakırken fişi güç kaynağından çekin veya aküyü çıkarın. Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 • Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde sak‌la‌yın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kul‌lanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin. Dene‌yimsiz ki‌şiler tarafından kullanıldığında elektrikli el alet‌leri tehlikelidir.
 • Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarınızın bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletinizin kusursuz ola‌rak çalışmasını engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli par‌ça‌ların kusursuz olarak işlev görüp görme‌diklerini ve sıkışıp sıkış‌ma‌dık‌larını, parça‌ların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli el aletini kullanmaya başlama‌dan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerine yeterli bakım yapılmamasından kaynaklanır.
 • Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
 • Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngö‌rülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dik‌kate alın. Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
 • Tutamak ve kavrama yüzeylerini kuru, yağsız ve temiz tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri, aletin beklenmeyen durumlarda güvenli şekilde tutulmasını ve kontrol edilmesini engeller.

 • Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.
 • Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngö‌rülen aküleri kullanın. Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınlara neden olabilir.
 • Kullanılmayan aküyü büro ataçları, ma‌deni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kon‌taklara neden olabilir. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.
 • Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. Bu sıvı ile temastan kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize ge‌le‌cek olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
 • Hasarlı veya değiştirilmiş akü veya el aleti kullanmayın. Hasarlı veya değiştirilmiş aküler beklenmedik davranışlara yol açarak yangın, patlama ve yaralanmalara neden olabilir.
 • Aküyü veya aleti ateşe veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ateşe veya 130 °C üstündeki sıcaklıklara maruz kalma patlamalara yol açabilir.
 • Tüm şarj talimatlarını uygulayın ve akü ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Hatalı şarj veya belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj aküye zarar vererek yangın riskini yükseltebilir.

 • Elektrikli el aletinizi sadece yetkili per‌so‌nele ve orijinal yedek parça kullanma ko‌şulu ile onartın. Bu sayede elektrikli el aletinin gü‌ven‌liğini sürekli hale getirirsiniz.
 • Hasarlı akülerde onarım işlemi yapmayın. Akülerin onarımı sadece üretici veya yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.